ZWROTY, WYMIANA I REKLAMACJE UWAGA!  PROSZĘ SPRAWDZAĆ PRZESYŁKĘ W OBECNOŚCI KURIERA!

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie do kwoty 3000,00 zł (paczki wysyłane Pocztą Polską nie są ubezpieczane). Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy. W związku z tym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera!

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient ma możliwość w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu ceny.
 
ZWROT TOWARU

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: Mugga24.pl ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@mugga24.pl ).

W celu zwrotu towaru prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Sporządź oświadczenie lub wypełnij formularz zwrotu (pobierz formularz zwrotu towaru), w którym wskazany będzie towar/towary, które zostaną zwrócone.

2. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz zwrócić następujące dokumenty:

a) oświadczenie albo wypełniony formularz zwrotu,
b) dowód zakupu lub jego kopię.

3. Zwracany do nas towar musi być w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

5. Przesyłkę odeślij do nas na adres:
Mugga24.pl
UL. PÓŁŁANKI 22

30-740 KRAKÓW 
z dopiskiem „Zwrot towaru”

6. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.WYMIANA TOWARU


W celu wymiany towaru prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Sprawdź, czy w naszej aktualnej ofercie znajduje się rozmiar lub ilość towaru na których chcesz dokonać wymiany.

 

2. Następnie złóż nowe zamówienie na ten towar. W polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie” wpisz adnotację „WYMIANA DO ZAMÓWIENIA NR …”. W ten sposób dokonasz jego „rezerwacji”.

3. Wypełnij formularz wymiany (pobierz formularz wymiany), w którym zawarte będzie wskazanie produktu/produktów, na które ma nastąpić wymiana.

4. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz wymienić następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz wymiany,

b) dowód zakupu lub jego kopię.

5. Zwracany do towar musi być w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Przesyłkę odeślij na adres:

Mugga24.pl
UL. PÓŁŁANKI 22
30-740 KRAKÓW

z dopiskiem „Wymiana towaru”

UWAGA! Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

7. Koszt wysyłki zamówienia na wymianę:

a) przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe – 15 zł

b) przesyłka kurierska za pobraniem – 19 zł

c) przesyłka Poczta Polska przy zapłacie na konto – od 11,50 zł (kwota obliczana automatycznie przez system w zależności od łącznej wagi zamówienia).

8. Koszty przesyłki przy zapłacie na rachunek bankowy a jeśli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego, prosimy o przelanie na rachunek bankowy Sprzedawcy różnicy w cenie. W tytule przelewu należy wpisać „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA Nr…”

Mugga24.pl
UL. PÓŁŁANKI 22
30-740 KRAKÓW

Numer konta do wpłat: 91 1240 4533 1111 0011 1285 1182
SWIFT: PKOP PL PW
Nasz bank: Pekao SA

9. W przypadku, gdy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę nie wpłynie przelew pokrywający koszty wysyłki lub wynikającą różnicę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

10. Gdy towar na wymianę jest tańszy od wymienianego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wymienianego towaru, zwrócimy różnicę. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany w formularzu wymiany.

11. Jeśli w sklepie nie jest dostępny interesujący model, ilość, oznacza to, że wymiana nie będzie możliwa. Możesz wówczas wymienić zakupioną rzecz na inną, lub odstąpić od umowy.

12. Procedura wymiany towaru zgodnie z Regulaminem może trwać do 7 dni.

13. Paczka z wymienianym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

14. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy wymienić także w sklepie, w którym dokonano zakupów.

 

REKLAMACJA TOWARU

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie (pobierz formularz reklamacji) np.:

a) pisemnie na adres: mugga 24.pl UL. PÓŁŁANKI 22, 30-740 KRAKÓW;

b) drogą mailową na adres: reklamacja@mugga24.pl ;

c) osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

2. Sporządzone oświadczenie albo wypełniony formularz reklamacji prosimy wydrukować i podpisać.

3. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym albo oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Mugga24.pl
UL. PÓŁŁANKI 22
30-740 KRAKÓW
Z dopiskiem „reklamacja towaru”

UWAGA! Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

4. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.